Smak

Receptory smaku zlokalizowane są w błonach śluzowych jamy ustnej w tzw. kubkach smakowych. Przekazują wrażenia smakowe do nerwu twarzowego, językowo-gardłowego, błędnego i dalszych pięter systemu nerwowego, aż do kory mózgowej.[6]

Język - rozmieszczenie receptorów smakowych

Człowiek ma około 10 000 kubków smakowych, tworzących skupiska leżące na małych, lecz widocznych uniesieniach powierzchni języka zwanych brodawkami.

Nie wszystkie brodawki są tak samo wrażliwe na smaki podstawowe. Poszczególne rejony języka silniej reagują na specyficzne bodźce smakowe niż inne. Należy jednak pamiętać, że mimo tych różnic wrażliwości, wszystkie rejony języka reagują na wszystkie podstawowe smaki. [1]

Za podstawowe smaki powszechnie uważa się: słodki, słony, kwaśny i gorzki. Rysunek obok przedstawia rozmieszczenie kubków o największej wrażliwości na podstawowe smaki.

"Mapę języka", wciąż rozpowszechnianą w podręcznikach, badacze zajmujący się zmysłem smaku uznają za anachroniczną i błędną, bowiem wszystkie typy wrażeń smakowych mogą powstać w wyniku działania bodźców na dowolny fragment języka, który zawiera kubki smakowe.[4]