Testowanie słuchu

Testowanie słuchu
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

DĽwięk dociera do o¶rodków słuchowych, znajduj±cych się w uchu wewnętrznym, dwiema różnymi drogami: drog± powietrzn± i drog± kostn±. Próby stroikowe pozwalaj± na zbadanie przewodnictwa kostnego i powietrznego fali dĽwiękowej.

Próba Webera - przewodnictwo kostne.

Uderz kamertonem o wystaj±c± krawędĽ. Stopkę drgaj±cego kamertonu przyłóż do czubka głowy i doci¶nij. Jego dĽwięk powinien być jednakowo słyszalny w obu uszach. [6]

Próba Rinnego - przewodnictwo kostne i powietrzne.

Drgaj±cy kamerton najpierw przyłóż do wyrostka sutkowego - ko¶ci znajduj±cej się tuż za uchem. Gdy przestaniesz słyszeć dĽwięk kamertonu, ustaw widełki przed uchem. Jeszcze przez chwilę dĽwięk kamertonu powinien być słyszalny. Przekaz dĽwięku drog± powietrzn± jest bardziej efektywny od przekazu drog± kostn±. Dlatego gdy nie słyszysz już dĽwięku kamertonu przekazywanego droga kostn± to wci±ż będziesz go słyszeć drog± powietrzn±. Powtórz próbę z drugim uchem.[25]