11
11
 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja (prace konserwatorsko - budowlane) Collegium Maius, dzięki której zostanie zwiększona przestrzeń dla organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Przewidziane działania na dziedzińcu arkadowym obejmą remont płyty dziedzińca, konserwację studni, wymianę spustów i rur kanalizacji opadowej, oczyszczenie fasady i elementów kamiennych, uzupełnienie wyruszeń i dokonanie zabezpieczenia powierzchniowego, wymianę elementów stolarki okienno drzwiowej wraz z ozdobnymi kratami, zabezpieczenie izolacji pionowej piwnic od strony dziedzińca oraz adaptację poddaszy (w tym wydzielenie przestrzeni zaplecza naukowo-depozytoryjnego, sali ekspozycyjno-szkoleniowej i infrastruktury).

Działania podejmowane na Dziedzińcu Huta przewidują prace zabezpieczające, archeologiczne, konserwatorskie, rekonstrukcyjne oraz wymianę płyty dziedzińca. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpiło w październiku 2009 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 7 645 869,00 zł.

 
     
 

Rewitalizacja – I etap

         
 

Luty 2010
Tuz przed rozpoczęciem realizacji I etapu projektu w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołano konferencję prasową w dn. 17 lutego. Zaproszonych dziennikarzy poinformowano o „remontowym trzęsieniu ziemi” w Collegium Maius i pracach przewidzianych projektem „Rewitalizacja – odnowienie dziedzińców i fasady Collegium Maius” współfinansowanych przez  Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 
 


Marzec 2010

Rozpoczyna się I etap prac remontowych na dziedzińcu arkadowym.
Pierwszym zadaniem jest ściągnięcie płyt, które tworzą nawierzchnię dziedzińca, a następnie odkopanie i rozbicie płyty betonowej. Płyty w ciągu lat m.in. przez wzmożony ruch turystyczny uległy destrukcji: posiadają liczne ubytki, nierówności powierzchni, pęknięcia, wykruszenia w fugach. Rozpoczynamy od południowo-zachodniego narożnika.

 
         
 

Kwiecień 2010
W rogach powstają specjalne rusztowania, które posłużą do instalacji tymczasowych rur odpływowych odprowadzających deszczówkę z tzw. rzygaczy.

 
         
 

Maj 2010
Trwają prace związane z izolacją pionową. Wykopy sięgają 1,5 – 2 m.  Przed nami odsłoniła się brukowana partia dziedzińca pochodząca z XV wieku.

 
 
 
       
 

A przed nami Noc Muzeów. Z powodu remontu nie rezygnujemy z udostępniania dziedzińca arkadowego i Muzeum. Co więcej – uczestnicy Nocy Muzeów  (ok. 5 0000) mogą z krużganków obejrzeć prace i dzięki tablicy informacyjnej dowiedzieć się kto dofinansował  zadanie.

 
     
 

Przeprowadzone badania archeologiczne na głębokości poniżej 2 m ukazały zalegające organiczne nawarstwienia kulturowe zw. z funkcjonowaniem przed uniwersyteckich działek mieszczańskich w XIV wieku. Na głębokości 3,60 – 4 m stwierdzono ślady osadnictwa przedlokacyjnego.

 
   
         
 

Czerwiec 2010
Finalizowane są prace przy izolacji pionowej narożnika południowo-zachodniego: nakładane są kolejne warstwy m.in. odpowiedni impregnat, geowłóknina i specjalna folia.

 
         
 

Ruszają prace konserwatorskie na zachodniej elewacji arkad. Fasady i ich kamienne elementy zostaną odczyszczone, uzupełnione zostaną wykruszenia i wykonany zostanie zabieg hydrofobizacji.

 
   
  Trwa konserwacja studzienki odpływowej.  
           
  Prezentacja odnalezionych eksponatów archeologicznych.  
           
 

Lipiec 2010
Prowadzone są prace przy izolacji murów fundamentowych.
Prowadzenie wykopów odsłoniło sklepienia korytarza skrzydła północnego (?) piwnic Collegium Maius. Zły stan sklepienia na który składają się ubytki zaprawy w spoiwach, wysunięcia, ubytki cegieł wymaga zabezpieczenia. Na szczęście pozostałe korytarze obejścia piwnic nie posiadają uszkodzeń.

 
     
 

Kończą się prace konserwatorskie przy ścianie zachodniej dziedzińca.

 
         
 

Rozpoczynają się prace konserwatorskie na południowej ścianie dziedzińca. Z tej racji musimy wyłączyć atrakcję turystyczną: grający zegar z pochodem uniwersyteckim.

 
       
 

Kończą się prace w tej części dziedzińca. Następny etap obejmie południowo wschodnią część dziedzińca. Założono siatkę zabezpieczającą przed ptakami, a także rozebrano część rusztowania wokół zegara, aby móc go ponownie uruchomić.

 
           
 

II strona dziedzińca

         
 

Sierpień 2010
Rozpoczyna się renowacja studni.
Po wykonaniu izolacji i odbiorze zasypano wykopy wzdłuż ściany północnej. Zakończono także prace konserwatorskie elewacji zachodniej i południowej. Przechodzimy do wykopów wzdłuż ściany wschodniej. Dokonywane jest przegląd prac konserwatorskich elewacji zachodniej i południowej. Do tej pory odczyszczono wątki ceglane, dokonano wzmocnienia strukturalnego, uzupełniono ubytki i wykonano spoinowanie.

 
       
 

Wrzesień 2010
Wykonano już iniekcję poziomą ściany wschodniej dziedzińca. Trwają przygotowania do wykonani izolacji.

 
     
 

Październik 2010
Pod namiotem powstały przekroje dla archeologa.
Trwają prace przy odkopaniu studni na dziedzińcu arkadowym. Ozdobna krata okienna, która podlegać będzie odczyszczeniu. Kończą się prace przy izolacji pionowej. Wymieniona została część kanalizacji deszczowej.

 
         
 

III strona dziedzińca

         
 

Remont obejmuje kolejną część płyty dziedzińca.

 
           
 
Listopad 2010
Względy technologiczne prac izolacyjnych wymogły konieczność wycięcia ałyczy, zasadzonej w narożu dziedzińca w 1985 roku. W jej miejsce zasadzono sprowadzony z Holandii głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) – odmianę ozdobną Paul’s Scarlett. Mamy nadzieję, że podobnie jak jego „poprzedniczka” stanie się barwnym elementem dziedzińca.
 
     
 

Kończą się prace związane z izolacją pionową. Warstwy spodnie dziedzińca zostają zabezpieczone i zasypane.

 
           
  Wymieniane są uszkodzone płyty kamienne na dziedzińcu arkadowym. Ostatnie prace tuż przed zimą  
         
 

Grudzień 2010
I w końcu przyszła. Zima! Kończy się zakres prac przewidzianych harmonogramem na rok 2010.