powrót na stronę główną muzeum

Opuscula Musealia, vol 1, 1986 r.

Od Komitetu Redakcyjnego

Andrzej Laska: Kolekcjonerzy i grawerzy gemm w Polsce w XVI-XIX wieku.The gem collectors and engravers in Poland from 16th through 19th centuries .

Grażyna Grzechnik:  Historia kolekcji odlewów gipsowych antycznych prac rzeżbiarskich Uniwersytetu Jagiellońskiego na tle rozwoju analogicznych zbiorów w Europie (plik do wydruku: odlewy.pdf)

Włodzimierz Kisza: Zarys historii kolekcji numizmatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim.An outline of the history of numismatic collection in the Jagellonian University .

Barbara Lewińska: Odbitki próbne stalorytu "Kopernik" Antoniego Oleszczyńskiego (Ze zbiorów Muzeum UJ i Biblioteki Narodowej) .
Probeabdrücke des Stahlstichs "Kopernikus" von Antoni Oleszczyński (Aus den Sammlungen des Museums der Jagellonen-Universität
und der Nationalbibliothek) .


Kazimierz Nowacki:Kurtyny Teatru Miejskiego w Krakowie.Bühnevorhänge des Stadttheaters in Krakau .

Halina Żurawska: Telefon Johanna Philippa Reisa.The telephone of Johann Philipp Reis .

Opuscula Musealia, vol 2, 1987 r.

Anna Bunsch: Astrolabium arabskie ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. The Arabic astrolabe from the collections of the Jagellonian University Museum .

Beata Frontczak: Nalewka i misa według form Caspara Enderleina w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Schüssel und Kanne nach den Formen von Caspar Enderlein in den Sammlungen des Museums der Jagiellonen Universität .

Andrzej Laska: Uniwersytet Jagielloński w medalierstwie polskim. The Jagellonian University in Polish medal engraving .

Anna Kutaj-Markowska: Genus demonstrativum. O rzeźbie "Herkules duszący węża" z dawnego kolegium teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego .Genus demonstrativum .
Marek Rostworowski: Współczesne portrety profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego  (plik do wydruku: profesorowie.pdf)

Jerzy Świecimski: Eksponat a przedmiot muzealny. Propozycja nowego rozumienia pojęcia eksponatu muzealnego .
Museum Exhibit and Museum Object: New proposal of understanding the term: Museum Exhibit .

Opuscula Musealia, vol 3, 1988 r.

I. Problemy muzealnictwa

Jerzy Świecimski: Teoria wystawy muzealnej jako utworu architektoniczno-plastycznego.
Relacja międzyeksponatowa jako podłoże struktury utworu wystawowego. Theory of a museum exhibition as an architectural and imagery creation.

Piotr Dobosz: Głos w sprawie ewentualności ograniczonej wyprzedaży muzealiów. Some remarks on the possibility of limited sale of museal objects.

Tadeusz Chruścicki: Uwagi ze strony muzeum o projektach wyprzedaży muzealiów
Some remarks on the project of musealia selling

II. Ze zbiorów Muzeum UJ

Marcin Fabiański: Trzy kopie płaskorzeźb Fiamminga w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwagi o sposobie recepcji dzieł mistrza w sztuce baroku .
Three copies of bas-reliefs by Fiammingo in the Jagellonian University Museum. Some remarks on the reception of the master's work in Baroque art.

Danuta Burczyk-Marona: Zegar słoneczny i astrolabium prof. Jana Brożka w zbiorach Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego .
The Sun-dial and Astrolabe of Profesor Jan Brożek in the Jagellonian University Museum .

Opuscula Musealia, vol 4, 1990 r.

Marcin Fabiański: "Musaea" w nowożytnych źródłach pisanych. "Musaea" in written sources of the fifteenth to eighteenth centuries.

Tadeusz Chruścicki
: Udział Uniwersytetu Jagiellońskiego w kształtowaniu Muzeum Narodowego w Krakowie .
The impact of the Jagellonian University on the shaping of National Museum in Cracow.

Janusz Odrowąż-Pieniążek: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów w warszawskim Muzeum Literatury: rękopis, książka, dzieło sztuki, kopia -oryginał .
Gathering and making accessible the collection in the Warsaw Museum of Literature: manuscript, book, work of art, copy-authentic.

Katarzyna Brückman, Roman Kozłowski: Czyszczenie i zabezpieczenie przed korozją sreber z kolekcji MuzeumUniwersytetu Jagiellońskiego .

Clearing and maintenance of the silver collection in the Jagellonian University Museum.

Beata Frontczak: Gotyckie, kute misy mosiężne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gothic brass forged bowls as found in the collection in the Jagellonian University Museum.

Włodzimierz Kisza: Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego .
Roman coin finds from the territory of Poland as included in the Jagellonian University Museum collection .

Bożena Steinborn: List do redakcji .To the Editorial Office .


Opuscula Musealia, vol 5, 1991 r.

I. Współczesne muzealnictwo

Stanisław Waltoś: Kilka uwag o kodeksie etyki ICOM. Some remarks on the ICOM Code of museum ethics .

Andrzej Rottermund: Problemy muzealnictwa w świecie współczesnym .
The problem of museums in the modern world .

Jerzy Świecimski: Relacje między eksponatami i ich otoczeniem wystawowym. Teoria ekspozycji muzealnej. Część III .
Theory museum exhibition. Part III .

II. Ze zbiorów Muzeum UJ

Irena Grabowska: Zbiory militariów Uniwersytetu Jagiellońskiego w depozycie Muzeum Narodowego w Krakowie .
The military collection of the Jagellonian University deposited in the National Museum in Cracow .

Andrzej Laska: Michał Sołtyk, donator Akademii Krakowskiej. Michał Sołtyk, benefactor of Cracow's Academy (Summary).

Jan Samek: Pastorał i mitra z daru opata Jana Ponętowskiego w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Abbot Jan Ponętowski's crosier and mitre as found in the Jagellonian University Museum collection.

III. Polemiki

Danuta Burczyk-Marona: Problem datowania dawnych instrumentów naukowych. Uwagi na marginesie artykułu A. Bunsch o astrolabium arabskim w zbiorach Muzeum UJ .
The problem of dating old scientific instruments. Some comments on A. Bunsch's paper discussing the Arabic astrolabe as found in the Jagellonian University Collection .

IV. Konserwacja
Maria Marzec, Mieczysław Majewski: Problemy konserwatorskie kamiennej tablicy erekcyjnej Bursy Jerozolimskiej w Collegium Maius .

Opuscula Musealia, vol 6, 1992 r.

I. Z historii muzeów

Jerzy Świecimski, Alicja Zemanek: Muzeum Ogrodu Botanicznego Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .
Botanical Garden Museum in the Institute of Botany, the Jagellonian University in Cracow .

II. Ze zbiorów Muzeum UJ

Czesław Jura: Rysunek Stanisława Wyspiańskiego "Komórka w podwojeniu" w zbiorach Muzeum UJ .
The cellule when reduplicated: the drawing by Stanisław Wyspiański as found in the Jagellonian University Museum .

III. Z muzeologii

Antoni Romuald Chodyński: Piśmiennictwo dla zbieraczy i miłośników sztuki XVI-XVII wieku. Forma i treść zbiorów .
Literature for collectors and lovers of art. The form and content of collections in the 16th through 17th centuries

IV. Konserwacja

Maria Niedzielska: Obraz Jana Massysa "Wenus z amorkiem" i jego konserwacja."Venus with Cupid", a painting by Jan Massys and the remedial works on it.

Opuscula Musealia, vol 7, 1994 r.

I. Problemy muzealnictwa

Krystyna Sroczyńska: Straty wojenne w dziedzinie nowoczesnego malarstwa i rzeźby polskiej   (plik do wydruku: straty-wojenne.pdf)

Tadeusz Chruścicki: Uwagi o muzeach polskich w roku 1992. Several remarks on Polish Museums in 1992

II. Ze zbiorów Muzeum UJ

Jan Samek: Obraz "Ukrzyżowanie" z XVII wieku w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Crucifixion" - the 17th century painting in the Jagiellonian University Museum collection.

Lucyna Bełtowska: Kolekcje klisz i fotografii w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. The collection of plates and photographs as stored in the Jagellonian University Museum.

Ewa Wyka: Najstarsze naczynia chemiczne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. The oldest chemical containers as stored in the Jagiellonian University Museum.

Opuscula Musealia, vol 8, 1997 r.

opuscula nr 8

I. Pamięci Józefa Łepkowskiego - w setną rocznicę śmierci

Janusz A. Ostrowski: Józef Aleksander Łepkowski (1826-1894). Józef Aleksander Łepkowski (1826-1894).

Jerzy Fogel: Archeologiczne tropy Józefa Łepkowskiego (1826-1894) w Wielokopolsce. The tracks of Józef Łepkowski's (1826-1894) archaeological activi ties in Great Poland.

Marek Gedl: Józef Łepkowski jako nauczyciel akademicki. Józef Łepkowski as an academic teacher.

Barbara Lewińska: "Teki Józefa Łepkowskiego w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Józef Łepkowski's Folios" as found in the Jagellonian University Muzeum

II. Zagadnienia muzealnictwa

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Muzea a nowe prawo autorskie  (plik do wydruku: prawo.pdf)

Ryszard Stocki: Od myślenia pracownika muzeum do myślenia potocznego: poznawcze przesłanki transformacji organizacyjnej Zamku Królewskiego na Wawelu.
From museum employee thinking to everyday thinkink: Cognitive premises of organisational of the Wawel Royal Castle.

III. Ze zbiorów muzeów

Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek: Judaika w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
I. Wyroby z kamienia i metali.
Jewish relicts in the Jagellonian University Museum collection
I. Products made of stone and silver.


Hanna Wróblewska-Straus: Autograf Mazurka f-moll op. 68 nr 4 - szkic całości. The autograph of Mazurka f-minor, op. 68 no. 4. The sketch of the whole.

Opuscula Musealia, vol 9, 1998 r.

opuscula nr 9

I. Zagadnienia muzealnictwa

Mirosław Borusewicz: Wielka Brytania i Polska - dwa modele organizacji muzeów. Great Britain and Poland: two models of organizing museums.

Jerzy Świecimski: Granice modernizacji muzeów dawnych (XVIII-XIX w.): Galeria Ewolucji Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu.
Les limites de la modernisation des musées anciens et de leur exposition - Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.

Piotr Dobosz: Prawne relacje pomiędzy wojewódzkimi konserwatorami zabytków a muzeami. Legal relationships between the Voivodship conservator of monuments and the Museums.

II. Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anna Jasińska: Nieznany obraz Philipsa Konincka w zbiorach Muzeum UJ. Przyczynek do dziejów malarstwa wanitatywnego.
Unknown picture painted by Philips Koninck as found in the Jagellonian University Museum collection. A contribution to the history of vanitative painting.

Danuta Budziłło-Skowron: Kompleksowa analiza obrazu holenderskiego z XVII wieku "Uczony w pracowni" Philipsa Konincka (1619-1688).
A complex analysis of the Dutch seventeenth century painting: "A scholar in his study" produced by Philips Koninck (1619-1688).

Ewa Wyka: Pyrometr - nowy nabytek w zbiorach Muzeum UJ.
Pyrometer: a new purchase added to the collection of Jagellonian University Museum

Opuscula Musealia, vol 10, 2000 r.

opuscula nr 10

I. Rozprawy o siedmiu obrazach w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Maria Niedzielska: Wstęp. Introduction.

Joanna Winiewicz-Wolska: "Muzykujący wieśniacy", obraz Benjamina Cuypa w zbiorach Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
"The Peasants Performing Music". The painting by Benjamin Cuyp as found in the Jagellonian University Museum collection.

Danuta Budziłło-Skowron: "Muzykujący wieśniacy", Benjamina Gerritsz Cuypa (1612-1652), po 1648 roku. Kompleksowa analiza obrazu holenderskiego z XVII wieku
The complex analysis of the 17th century Dutch painting "The Peasants Performing Music" by Benjamin Gerritsz Cuyp

Joanna Winiewicz-Wolska: Holenderski "Portret kobiety" w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - próba atrybucji.
The Dutch "Portrait of a woman" as found in the Jagellonian University Museum collection.

Danuta Budziłło-Skowron: "Portret młodej kobiety", przypisywany Jacobowi Willemsz Delff II. Kompleksowa analiza obrazu holenderskiego z XVII wieku
The compound analysis of the 17th century Dutch painting: "Portrait of the Young Woman" attributed to Jacob Willemsz Delff II, anno 1640.

Anna Jasińska: "Portret kupca". Przykład manieryzmu w niemieckiej sztuce portretowej II połowy XVI wieku
A portrait of the merchant. The mannerism case-study in the German portrait art of the second half of the 16th century.

Danuta Budziłło-Skowron: "Portret kupca", malarz południowoniemiecki, około 1560 roku. Kompleksowa analiza obrazu z XVI wieku
A complex analysis of the picture "A portrait of the merchant" as painted by the artist of southern Germany, round 1560.

Anna Jasińska: "Matka Boska z Dzieciątkiem ", szkoła flamandzka, wg ryciny Jérôme'a Wierix z około 1600 roku
"Our Lady with Infant Jesus", Flemish School, based on the drawing made by Jérôme Vierix, round 1600

Danuta Budziłło-Skowron: "Matka Boska z Dzieciątkiem ", szkoła flamandzka, wg ryciny Jérôme'a de Wierix z około 1600 roku. Kompleksowa analiza obrazu flamandzkiego z początku XVII wieku
The compound analysis of the early 17th century Flemish painting "Our Lady with Infant Jesus", imitating the plate by Jérôme de Wierix, round 1600 (Flemish School)

Marcin Fabiański: Trzy włoskie obrazy dewocyjne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Three Italian devotional paintings in the Jagellonian University Museum collection.

Natalia Grzechowiak: Kompleksowa analiza trzech obrazów włoskich z XVI wieku. The complex analysis of the three 16th century Italian pictures.

II. Nabytki

Ewa Wyka: Kostki wg J. Napiera - wczesny instrument kalkulacyjny w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Napier's bones: an early computing instrument as found in the Jagellonian University Museum collection

III. Zagadnienia muzealnictwa

Dorota Folga-Januszewska: Informatyka w muzeach. Computer science as applied in the museums

Jerzy Świecimski: Propozycja nowej typologii muzeów i wystaw muzealnych - jej przydatność praktyczna. The proposal of a new typology of museums and museum exhibitions

Opuscula Musealia, vol 11, 2001 r.

opuscula nr 11

I. Zagadnienia muzealnictwa

Jerzy Świecimski: Rozwój wystaw krakowskiego Muzeum Przyrodniczego z perspektywy lat 90., 2000 i 2001.
The Development of the Cracow Natural Science Museum viewed from the perspective of 1990s. 2000 and 2001.

Magdalena Dolińska: Muzeum Etnograficzne w Krakowie i jego wystawa stała.
The Ethnographical Museum in Cracow and its permanent exhibition.

II. Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anna Jasińska: „Duch ojca Hamleta" — sygnowany i datowany obraz Eugène Delacroix w zbiorach Muzeum UJ. Spór o datę powstania obrazu.
„The Ghost of Hamlet's Father" — a signed and dated painting by Eugène Delacroix in the Collections of the Jagiellonian University Museum.
A Dispute concerning the creation date of the painting.

Barbara Lewińska: Wokół nieznanej akwareli Walerego Eljasza-Radzikowskiego ze zbiorów Muzeum UJ. Przyczynek do ikonografii i dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Notes on an unknown watercolour by Walery Eljasz-Radzikowski in the Collections of the Jagiellonian University Museum. A contribution to the iconography and history of the Jagiellonian University.

III. Zabytki

Andrzej Laska: Gemmy księcia Stanisława Poniatowskieg. Duke Stanisław Poniatowski's engraved gems

Stanisław Sławiński, Joanna Hiżycka :Collegium Maius — gotyckie fazy rozwoju gmachu. Collegium Maius — the gothic phases m the development of the building

Opuscula Musealia, vol 12, 2002 r.

opuscula nr 12

I. Zagadnienia muzealnictwa

Jerzy Świecimski:Eksponat i wystawa muzealna: dokument — przekaz informacji naukowej — wizja. Studium z zakresu muzeologii teoretycznej.
Exhibit and museum exhibition: Document — dissemination of scientific information — vision. A study in theoretical museum studies .

Marcin Ożóg: Prawne aspekty reklamy w działalności muzealnej. Legal aspects of advertising in museum activities.

Grzegorz Chomicki :O przydatności muzeów nauki i techniki w nauczaniu zintegrowanym .
The usefulness of museums of science and technology as an aid to integrated teaching .

II. Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Borys Paszkiewicz: Wykopalisko brakteatów śląskich z XIII wieku w Seceminie. A Secemin hoard of 13th century Silesian bracteates .

Janina Dzik:Obraz „Ukrzyżowanie" zwany fundacyjnym w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,.
„Crucifixion" — a foundation panting within the Jagiellonian University Museum collection in Cracow .

Joanna Hiżycka:Pałacyk Brodowicza. Dwa obrazy Aleksandra Płonczyńskiego w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brodowicz's villa. Two pictures by Aleksander Płonczyński within the Jagiellonian University Museum collection in Cracow

III. Prezentacje

Zdzisław Żygulski (jun.):Muzeum Żydowskie w Berlinie na tle innych „muzeów grozy". Jewish Museum in Berlin and other „museums of horror"

Ewa Wyka:Muzea nauki i techniki w Chinach. Museums of science and technology in China

Opuscula Musealia, vol 13, 2004 r.

opuscula nr 13

Jerzy Święcimski: Eksponat muzealny w aspekcie zagadnień ontologicznych, estetycznych i etycznych.
A museum exhibit - in the context of ontology, aesthetics and ethics.

Katarzyna Barańska
: Pojęcie misji a nowoczesne zarządzanie muzeumThe idea of "mission" and modern museum management.

Jan Święch
:Podyplomowe Studium Muzealnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Postgraduate Studies in Museology at the Jagellonian University in Cracow.


Grzegorz Jakubik
:Muzea weterynaryjne w EuropieVeterinary museums in Europe - (Essay)II. Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzej Bartczak:Fragmenty islamskich dirhamów zes karbu z miejscowości Mniszki pod Łęczycą.
Fragments of islamic dirhams from the treasure found in Mniszki near Łęczyca, central Poland.

Beata Frontczak: Komoda z sygnaturą ebenisty Louisa DalaitreA commode with the stamp of the cabinet maker Louis Dalaitre.

Maria Natalia Gaje: Kolekcja Rysunków Adama Hoffmana. Nowy nabytek Muzeum UJ.
A collection of Adam Hoffmann`s drawings. A new acquisition of the Museum of the Jagellonian University.

III. Zabytki

Stanisław Sławiński, Joanna Hiżycka: Budynki krakowskiego Collegium Maius przed połową XV wieku.
The building structures of the Collegium Maius in Kraków before the mid-15th C.

IV. Komunikaty

Marcin Fabiański: Malarstwo obce w zbiorach Collegium Maius, autor - Anna Jasińska. Foreign painting in the collection of the Collegium Maius: author - Anna Jasińska.

Opuscula Musealia, vol 14, 2005 r.

I. Zagadnienia muzealnictwa

 

Jerzy Świecimski: Prezentacja i reprezentacja - dwie funkcje eksponatu muzealnego.About the presentation and representation of a musem exhibition.

Mirosław Wujas: Macierzowa struktura organizacyjna w muzeum. The matrix organisational structure in a museum.

 

II. Ze zbiorów muzeum

 

Tadeusz Łopatkiewicz:Kolekcja szkicowników uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Nieznane rysunki Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i innych z wycieczek z W. Łuszczkiewiczem w latach 1888-1892.

A collection of sketchbooks by studentsof the Cracow School of Fine Arts in the Jagellonian University Museum. Unknown drawings

by Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer and others from their excursions with W. Łuszczkiewicz in 1888-1892.

 

Magdalena Dolińska, Marek Grabski: Najstarsze kolekcje pozaeuropejskie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

The earliest collections from outside Europe in the Ethnographic Museum in Cracow.

 

III. Miscellanea

 

Agnieszka Chmielewska: Rządowe programy finansowania sztuki w Stanach Zjednoczonych ery Nowego Ładu.

Government programmes for financing art in the United States in the New Deal.

 

IV. Komunikat

 

Andrzej Laska, Jolanta Pollesch: Nabytki i konserwacja w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku.

New acquisitions and conservation at the Jagellonian University Museum in 2004.


Opuscula Musealia, vol 15, 2006 r.

opuscula nr 15

 

I.Muzea uniwersyteckie w świecie

University Museums in the World

 

Marta C. Lourenco, Peter Stanbury: Wprowadzenie/Tales from University Museum

Conference proceedings: Awarnes and Action - University Museums Today, September 25 - October 1, 2005, Uppsala, Sweden.

Lars Burman: University museums asc a strategic tool: on communicating university values

Muzea uniwersyteckie jako ważne narzędzie strategiczne do przekazywania wartości uniwersyteckich.

Steven W.G. de Clerq:Keeping for the futur. Przechowywanie dla przeszłości.

Astrid Forland: The history of the Bergen Museum. Historia Muzeum w Bergen.

Narve Fulsas: Tromso Museum: museum and university in the north. Muzeum w Tromso: muzeum i uniwersytet na północy.

Diana Gasparon, Nathalie Nyst:Le Reseau des Musees de l`Universite Libre de Bruxelles (ULB): une initiative oryginale dans le contexte universitaire

Sieć Muzeów Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (ULB): oryginalna inicjatywa w kontekście uniwersyteckim.

Kiralynne Hill: Macquarie University Sculpture Park: promoting its value to ensure its continued development

Park Rzeźby Uniwersytetu Macquarie: propagowanie znaczenia Parku w celu zapewnienia jego stałego rozwoju.

Christine Khor: The Singapore example. Przykład Singapuru.

Zenobia Rae Kozak: The collections of St. Andrews University in Scotland: issues in university heritage

Zbiory Uniwersytetu St. Andrews w Szkocji: zagadnienia dziedzictwa uniwersyteckiego.

Pierre de Maret: Exposing the Ivory Tower. Ekspozycja Wieży z Kości Słoniowej.

Andrew Simpson: Integrating university museums into Museum Studies programs. Integracja muzeów uniwersyteckich w programach studiów muzealnych.

Sebastien Soubiran: Communicating scientific heritage: the university museums and collections of the University Louis Pasteur of Strasbourg

Przekazywanie dziedzictwa naukowego: muzea i zbiory Uniwersytetu Louis Pasteura w Strasburgu.

Thomas Soderqvist: Who's afraid of the recent biomedical heritage?. Kto się obawia najnowszego dziedzictwa biomedycznego?.

Conference proceedings: Traditional Culture and Intangible Heritage in University Museums, 2-8 October 2004, Seul, Korea.

Leonard Janiszewski, Effy Alexakis: Harnessing the intangible: a Greek-Australian experience. Okiełznanie niewidzialnego: grecko-australijskie doświadczenie.

Cornelia Weber: University collections as custodians of oral heritage- same examples from Germany. Zbiory uniwersyteckie jako strażnicy przekazu ustnego - przykłady z Niemiec.

Gabriela Suzana Wilder: Cultural inclusion: a mission of university art museums.

Opuscula Musealia, vol 16, 2008 r.

opuscula nr 16

Ralf Torsten-Speler: The New Natural Science Museum for Martin Luther University Halle-Wittenberg. Nowe Muzeum Przyrodnicze dla Uniwersytetu im. Marcina Lutra Halle-Wittenberg.

Sebastien Soubiran: Preserving scientific heritage to promote science? A case-study from the University of Strasburg Louis Pasteur. Zachowanie naukowego dziedzictwa dla promocji nauki? Wybrany przypadek z Uniwersytetu im. Louisa Pasteura w Strasburgu.

Steven De Clercq et al. : "Greenwich on the river Tagus": Reflections on the scientific, cultural and historical of Ajuda, the Astronomical Obcervatory of Lisbon. "Greenwich nad rzeką Tagus": refleksje nad naukowym, kulturowym i historycznym znaczeniem Ajudy, Astronomicznym Obserwatorium Lizbony.

Steven De Clercq
: University museums: where to from now? Reculer pour mieux sauter. Muzea uniwersyteckie: dokąd teraz? Cofnąć się aby dalej skoczyć.

Rui J. Agostinho et al.: The Astronomical Observatory of Lisbon: It`s Patrimonial, Social and Scientific Heritages. Obserwatorium Astronomiczne w Lizbonie oraz jego dziedzictwo narodowe, społeczne i naukowe.

Josje Calff, Menno Polak: Beyond university museums: The scope of academic heritage and the record of science. Wykraczając poza muzea uniwersyteckie: zakres akademickiego dziedzictwa a zapis historii nauki.

Diana Gasparon, Nathalie Nyst: A University Network on the Elephant Man. Wystawa sieci uniwersyteckiej muzeów dotycząca tematu człowieka-słonia.

Piotr Oczko: Nieznany portret Joosta van del Vondla? Uwagi na temat obrazu "Uczony w pracowni" Philipsa Konincka w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Unknown portrait of Joost van den Vondel? Notes about the picture "The scholar in his study" by Philips Koninck in the Jagiellonian University Museum`s collection.

Wojciech Bałus: O datowaniu rysunku Stanisława Wyspiańskiego "Komórka w podwojeniu" w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. About dating Stanisław Wyspiański`s drawing "Duplication of a cell" in the Jagiellonian University Museum`s collection.

Dariusz Niemiec: Krakowski cyrkiel z epoki Galileusza. Archeologiczny dowód nauczania geometrii i astronomii w krakowskim Gimnazjum Akademickim. Cracovian compass of Galileo`s period. Archaeological evidence of teaching geometry and astronomy in Cracovian Academic Gymnasium.

Ewa Wyka: Mechanik warszawaski Abraham Izrael Staffel ( 1814-1885) i jego wynalazki. Abraham Izrael Staffel, a Varsovian maker, and his inventions.

Jerzy Święcimski: Utwór muzealno-wystawowy i zagadnienie jego tożsamości (próba zastosowania metod ontologii i estetyki fenomenologów do muzeologii teoretycznej). A museum-exhibition work and the issue of its identity.

Anna Jasińska: Sparwozdanie z projektu badawczego dotyczącego kolekcji nowożytnych portretów profesorów Akademii Krakowskiej ze zbiorów Muzeum UJ. Report on the research project concerning modern portraits of the Cracow Academy`s professors from the Jagiellonian University Museum`s collection.

Opuscula Musealia, vol 17, 2010 r.

Opuscula nr 17

I.
Muzea uniwersyteckie w europie

University Museums in Europe

Ing-Marie Munktell, JohnWorley

The role of university museums in documenting contemporary science and humanities. The Fyris River Sword Project, Museum Gustavianum, Uppsala University.
Rola muzeów uniwersyteckich w dokumentacji współczesnej nauki.

Steven de Clercq
The role of university museums in documenting contemporary research.
Rola muzeów uniwersyteckich w dokumentacji badań naukowych.

Ian Carradience
A University Museum (MUSA): whose heritage?
Muzeum uniwersyteckie (MUSA): dziedzictwo czego?

Ewa Wyka, Małgorzata Taborska
University Museums in Poland.
Muzea uniwersyteckie w Polsce.


II.
Ze zbiorów muzeów Uniwersytetu Jagiellońskiego

From the Jagiellonian University Museums Collections

Zbigniew Bela
Devices for gilding pills at the Cracow Museum of Pharmacy.
Przyrządy do złocenia piguek w zbiorach Muzeum Farmacji UJ w Krakowie.

Adam Małkiewicz

Leona Wyczółkowskiego portrety Mariana Sokołowskiego.
Portraits od Marian Wyczółkowski.
powrót na stronę główną muzeum