obrazek
KOSMOLOGIA - Obraz świata u progu nowożytnościunesco mkidn cracovia
COSMOLOGY - The Image of the Universe in the early modern times

Kształt uniwersum

Zacznijmy od całościowego spojrzenia na model wszechświata. Czy w nowożytnej Europie istniała zgodność co do tego, jak skonstruowany jest kosmos? Powstające wówczas serie luźnych rycin oraz ilustracje do traktatów naukowych raczej takiej jednomyślności nie potwierdzają. Nowożytne obrazy uniwersum były niezwykle różnorodne. Dokumentowały nie tylko ówczesne przekonania o rzeczywistym kształcie kosmosu, ale i metafory wiązane z tym pojęciem. Stąd w realizacjach tego tematu pojawiły się liczne przedstawienia sfer planetarnych, ilustrujące konkurencyjne wobec siebie modele uniwersum nazywane wówczas hipotezami. Wśród nowożytnych przedstawień uniwersum pojawiły się obrazy oparte na metaforach łączonych tradycyjnie z figurą kosmosu. Wśród nich mamy wszechświat pokazany w figurach wagi, człowieka-mikrokosmosu, drzewa, poruszającej się machiny, struny pitagorejskiej.

The Shapes of the Universe

Let us begin by taking an overall look at the model of the Universe. Was there a consensus in modern Europe as to the views on the structure of the cosmos? The series of prints and in text illustrations found in scientific treatises rather do not confirm such unanimity. The modern images of the Universum were extremely diverse. They documented not only the views of that time concerning the real shape of the cosmos but also the metaphors related to that notion. Thus, numerous representations of planetary spheres, illustrating rival models of the Universe, called hypotheses at the time, appeared as evocations of the topic. Among the modern representations of the Universum there are some images based on metaphors traditionally linked to the figure of the cosmos. Those include the Universe depicted as: the scales, the human - microcosm, a tree, a working machine, a Pythagorean string.


 

obrazek
Pierwsza światłość
Natura i Ars
Projekt kielicha
człowiek mikrokosmos
Duch Boży / The Spirit of God
Pierwsza Światłość / First Light
Natura i Ars / Nature and Art
Heliocentryczny model kosmos/
Planetary Spheres
Człowiek Mikrokosmos /
The Man as Microcosm
Kosmiczny Monochord
człowiek mikrokosmos
drzewo
axis mundi
Kosmiczny monochord /
The Cosmic Monochord
Człowiek Mikrokosmos /
The Man as Microcosm
Drzewo Sefirot / The Sephirotic Tree
Axis Mundi
 

powrót na stronę muzeum
       

 

Wprowadzenie O pięknie świata I Introduction On Beauty of the Word I Część pierwsza Kształt uniwersum I Part One The Shapes of the Universe I Część druga Obrazy nieba I Part Two Representations of the sky I Część trzecia Pod władzą czasu i żywiołów I Part Three Governed by time and the elements I Część czwarta Zagubieni we wszechświecie I Part Four Lost in the Universe I film I movie I organizatorzy wystawy I materiały do pobrania