obrazek
KOSMOLOGIA - Obraz świata u progu nowożytności unesco mkidn cracovia
COSMOLOGY - The Image of the Universe in the early modern times

Zagubieni we wszechświecie

Nowe drogi poznawania uniwersum wywierają silny wpływ na kulturę wizualną epoki nowożytnej. Kiedy rozsypuje się wizja średniowieczna i obraz świata jednoczący ratio i wiarę, pojawia się podział na starą i nową wiedzę. Widzimy zróżnicowanie kontekstów astronomii i astrologii. W tym świecie filozofowie są bezradni. Intelektualna acedia przynosi diabelskie podszepty Mędrcy zamykają się w pracowniach, uciekają od świata, przyjmują postawę kontemplacyjną właściwą melancholikom. Piękny świat z wiecznego staje się ulotny. Jest bańką mydlaną wydmuchiwaną
ze słomki przez niesfornego Kupidyna. Miejsce Natury w porządku świata zajmuje nowa bogini - Fortuna.

Lost in the Universe

The new ways of getting to know the Universum exert a great influence upon the visual culture of the modern era. When the vision typical of the Middle Ages and the image of the Universe in which the ratio and the faith are united ceases to exist, a division into the old and new knowledge appears. We can see a differentiation of the contexts of astronomy and astrology. Philosophers are helpless in such a world. Intellectual apathy (acedia) causes devilish instigations. Wise men shut themselves away in their studies or laboratories, run away from the world, adopt the contemplative attitude characteristic of melancholics. The beautiful world undergoes a transition from eternal to ephemeral. It becomes a soap bubble blown by a naughty cupid. A new goddess takes over the place of Nature as far as world order is concerned. Her name is Fortune.


 

Bańki mydlane
Melancholia
Pitarch
Uczeni
Nowa i stara droga
Bańki mydlane / Child blowing bubbles
Melancholia / Melancholy
Pitarch /Pittacus
Uczeni / Five Philosophers
Nowa i stara droga / The old and new way
Vanitas
Bezsilność
Tales z Miletu
Fortuna
Tempus
Dziecko z czaszką / Child with a Skull
Bezsilność / Impossibile
Tales z Miletu / Thales
Fortuna / Fortune

Demokryt i Heraklit / Democritus and Heraclitus

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie O pięknie świata I Introduction On Beauty of the Word I Część pierwsza Kształt uniwersum I Part One The Shapes of the Universe I Część druga Obrazy nieba I Part Two Representations of the sky I Część trzecia Pod władzą czasu i żywiołów I Part Three Governed by time and the elements I Część czwarta Zagubieni we wszechświecie I Part Four Lost in the Universe I film I movie I organizatorzy wystawy I materiały do pobrania